small-slide

Konkurs projektimi/Design contest

gjysma shqip 

anglisht

 

 

KËRKESA PËR NJOFTIM QË DUHET TË DEPOZITOJNË PRONARËT PRANË EKB-VE RESPEKTIVE SIPAS NJOFTIMIT

  • Drejtuar: Entit Kombëtar të Banesave
  • Drejtorisë Qëndore / Drejtorisë Rajonale /
  • Degës Rajonale .................
  • Data e paraqitjes së kërkesës ..../..../2015
  • Subjekti pronar:..... Personi me prokurë që paraqet ...Read more...

Partneritet në ndihmë të familjeve në nevojë 

dr andoni

Partneritet në ndihmë të familjeve në nevojë per strehim. Marrëveshje bashkëpunimi për kredi hipotekore me Alpha Bank dhe BKT...Read more

Projekt për strehimin social të familjeve në nevojë

images

Të gjithë qytetarët, të cilët janë përfitues nga programet e strehimit të realizuara nga Enti Kombëtar i Banesave dhe...Read more

Projekt pilot- Efiçenca e energjisë

energy-efficiency

Rritja e efiçencës së energjisë në banesa është një ndër risitë më të fundit të Entit Kombëtar të Banesave....Read more...

"Green Recycling"

foto 12

Enti Kombëtar i Banesave në logon “Green Recycling”, për një natyrë sa më të pastër...Read more

16.12.2014, Njoftim për Shtyp

 foto 11

Takim me përfaqësues të Bashkive dhe Drejtorive Rajonale në kuadër të forcimit të bashkëpunimit në fushën e strehimit dhe planifikimin e programit ekonomik për vitin 2015-2017...Read more

 Analiza vjetore e Entit Kombëtar të Banesave

 foto cover analiza

Mbi analizën e veprimtarisë dhe realizimin e treguesve ekonomik dhe financiar të EKB për vitin 2014...Read more

KRYEMINISTRIA LOGOsmall logo e mzhut e re high resLogo Min FIn