Drejtori i Përgjithshëm

Znj.Redina Kodra


Drejtor i Përgjithshëm


Email: redina.kodra@ekb.gov.al


Nr.tel: +355 4 2227796


Fax: +355 4 2234978


Misioni :

Përfaqëson EKB-në në të gjithë veprimtarinë e tij administrative dhe financiare.

Përfaqëson EKB-në në marrëdhëniet me institucionet e tjera, në marrëdhëniet me të tretët, promovon aktivitetin e EKB-së me kompetencë të plotë veprimi, me përjashtim të kompetencave që ligji ia ka ngarkuar Këshillit Drejtues.

Funksionet:

  1. Ushtron funksionin e anëtarit të Këshillit Drejtues të Entit Kombëtar të Banesave.
  2. Mbikëqyr materialet e përgatitura nga drejtoritë apo sektorët e EKB-së dhe pasi miraton ato, i  paraqet për vendimmarrje në mbledhjen e Këshillit Drejtues sipas rendit të ditës së përcaktuar.
  3. Përgjigjet për zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore të miratuara nga Këshilli i Ministrave, Ministria e linjës, vendimet e Këshillit Drejtues të EKB-së, të cilat kanë lidhje me veprimtarinë e ushtruar nga EKB-ja.
  4. Emëron në detyrë punonjësit e EKB-së, nënshkruan kontratat e punës provizore dhe definitive për punonjësit, në përputhje me strukturën e miratuar nga Këshilli Drejtues duke përjashtuar emërimet që janë kompetencë e Këshillit Drejtues.
  5. Përfaqëson EKB-në në konferenca, takime, seminare dhe aktivitete të tjera të organizuara nga organet qendrore, organizata të ndryshme publike dhe jopublike brenda dhe jashtë vendit ose ia delegon përfaqësimin sipas rastit një punonjësi tjetër të EKB-së të autorizuar prej tij. Bën vlerësimin vjetor të punës për drejtorët e drejtorive dhe përgjegjësit e sektorëve në Drejtorinë e Përgjithshme si dhe të drejtorëve të degëve rajonale.
  6. Vendos masa disiplinore për të gjithë punonjësit e EKB-së që ka kompetencë dhe propozon masa disiplinore për punonjësit që janë në kompetencë të Këshillit Drejtues.
  7. Nxjerr urdhra, udhëzime të brendshme në zbatim të akteve ligjore dhe nën ligjore për drejtimin e EKB-së, si dhe ndjek e kontrollon zbatimin e tyre.. Në mungesë të tij, i delegon një pjesë të kompetencave Zv/drejtorit të Përgjithshëm ose një punonjësi të autorizuar prej tij.
6870 Total Views 10 Views Today