Specialist në Drejtorinë e Përgjithshme të EKB-së

06.03.2017

Lloji i kontratës: Kontratë e pacaktuar


Titulli i pozicionit: Specialist


Drejtoria/ Zyra: Drejtoria e Përgjithshme e EKB-së


Venndodhja: Tiranë


Periudha e njoftimit: 15 ditë ( 06.03.2017 – 19.03.2017)


 

 Principet e Entit Kombëtar të Baneasve

 Integritet, Profesionalizëm, Përgjegjshmëri, Respekt për Diversitetet

 

Informacion i Përgjithshëm

Enti Kombëtar i Banesave është institucion me vetëfinancim, në varësi të Ministrisë të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, i pajisur me personalitet juridik, i krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 198, dt: 04.05.1993, “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave.

 

Përgjegjësitë e vendit të punës

  1. Udhëheq dhe merr pjesë në proçesin e hartimit të dokumentacionit tip të proçedurave të prokurimeve të organizuara nga institucioni në bazë të urdhërit të prokurimit të nxjerrë nga titullari dhe i dërgon për botim në Agjencinë e Prokurimeve Publike.
  2. Ndjek dhe realizon në bashkëpunim me anëtarët e komisionit të blerjeve të vogla të gjitha proçedurat që kanë të bëjnë me blerjet me vlerë të vogël për mallra, punë dhe shërbime, me qëllim plotësimin e nevojave të Drejtorisë së Përgjithshme të EKB-së.
  3. Harton dhe përgatit tipe të kontratave që kanë të bëjnë me prokurimet që kryen EKB.
  4. Ka për detyrë së bashku me anëtarët e tjerë të njësisë së prokurimit, si dhe anëtarët e komisionit të firmosë gjithë proçes-verbalet e punës së komisionit, si dhe të mbledhë e organizojë të gjithë dokumentacionin e tenderit. Me përfundimin e proçedurave të tenderit, sipas ligjeve dhe rregullave në fuqi ka për detyrë të dorëzojë dosjen në arshivën teknike të EKB-së.
  5. Bën evidentimin në vazhdimësi të akteve të reja në lidhje me EKB-në, të pasqyrura në përmbledhjet zyrtare të çdo viti kalendarik (nëse do të ketë të tilla) dhe merr masa për shpërdarjen e tyre në Drejtoritë përkatëse të EKB-së dhe në Drejtoritë e Degët Rajonale.

Shqyrton kërkesat dhe ankesat e ardhura në Drejtori që kanë të bëjnë me prokurimet, konfliktet apo mosmarrëveshjet kontraktuale si dhe me kryerjen e të gjitha blerjeve nga institucioni

Edukimi

Arsim i lartë Jurist, sistem bachelor

Kërkesa të vecanta

Person me integritet të lartë profesional e moral.

Të mos jet i dënuar më parë me vendim gjykate.

Të jetë i komunikushëm dhe të punojë në ekip.

 

Gjuhët e huaja

Për këtë vend pune nuk kërkohet domosdoshmërishtë njohja e një gjuhe të huaj.

Dokumentet

Aplikimet janë të vlefshme kur përmbajnë dokumentet e kërkuar nga punëdhënësi dhe që janë dërguar nëpërmjet postës elektronike në adresën zyrtare (info@ekb.gov.al) ose me anë të postës zyrtare (me protokoll).

Aplikimi përmban:

 

  1. Kërkesë për aplikim
  2. Curriculum vitae, sipas formatit tip (shkarko formularin  download2Ploteso Curriculum Vitae).
  3. Kartë identiteti, Diplome e arsimit të lartë e noterizuar, dëshmi penaliteti, raport mjeko-ligjor
  4. Dëshmi kualifikuese

Aplikimi i pa plotësuar sipas kërkesave nuk do të merret në konsideratë.

 

Mënyra e vlerësimit

Drejtori i Përgjithshëm i paraqet Këshillit Drejtues për shqyrtim dhe miratim kandidaturat që kanë aplikuar me dokumentacionin përkatës.

Këshilli Drejtues përzgjedh mes alternativave kandidaturën më të mirë. Këshilli Drejtues mund të kërkojë të intervistojë kandidaturat.

Me Vendim të Këshillit Drejtues, Drejtori i Përgjithshëm emëron në detyrë kandidaturën e përzgjedhur, me kontratë pune me afat të caktuar 3 (tre) mujor (kohë prove).

 

604 Total Views 2 Views Today