Jurist në Drejtorinë e Përgjithshme të EKB-së

 • Lloji i kontratës: Kontratë e pacaktuar


  Titulli i pozicionit: Jurist
  Drejtoria/ Zyra: Drejtoria e Përgjithshme e EKB-së


  Venndodhja: Tiranë


  Periudha e njoftimit: 15 ditë (06.03.2017-21.03.2017 )


  Principet e Entit Kombëtar të Baneasve
  Integritet, Profesionalizëm, Përgjegjshmëri, Respekt për Diversitetet
  Informacion i Përgjithshëm
  Enti Kombëtar i Banesave është institucion me vetëfinancim, në varësi të Ministrisë të Zhvillimit
  Urban dhe Turizmit, i pajisur me personalitet juridik, i krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar
  me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 198, dt: 04.05.1993, “Për krijimin e Entit Kombëtar të
  Banesave.
  Përgjegjësitë e vendit të punës
  1 Udhëheq dhe merr pjesë në proçesin e hartimit të dokumentacionit tip të proçedurave të
  prokurimeve të organizuara nga institucioni në bazë të urdhërit të prokurimit të nxjerrë nga
  titullari dhe i dërgon për botim në Agjencinë e Prokurimeve Publike.
 • 2 Ndjek dhe realizon në bashkëpunim me anëtarët e komisionit të blerjeve të vogla të gjitha
  proçedurat që kanë të bëjnë me blerjet me vlerë të vogël për mallra, punë dhe shërbime, me
  qëllim plotësimin e nevojave të Drejtorisë së Përgjithshme të EKB-së.
  3 Harton dhe përgatit tipe të kontratave që kanë të bëjnë me prokurimet që kryen EKB.
  4 Ka për detyrë së bashku me anëtarët e tjerë të njësisë së prokurimit, si dhe anëtarët e komisionit
  të firmosë gjithë proçes-verbalet e punës së komisionit, si dhe të mbledhë e organizojë të gjithë
  dokumentacionin e tenderit. Me përfundimin e proçedurave të tenderit, sipas ligjeve dhe
  rregullave në fuqi ka për detyrë të dorëzojë dosjen në arshivën teknike të EKB-së.
  5 Bën evidentimin në vazhdimësi të akteve të reja në lidhje me EKB-në, të pasqyrura në
  përmbledhjet zyrtare të çdo viti kalendarik (nëse do të ketë të tilla) dhe merr masa për
  shpërdarjen e tyre në Drejtoritë përkatëse të EKB-së dhe në Drejtoritë e Degët Rajonale.
  Shqyrton kërkesat dhe ankesat e ardhura në Drejtori që kanë të bëjnë me prokurimet, konfliktet
  apo mosmarrëveshjet kontraktuale si dhe me kryerjen e të gjitha blerjeve nga institucioni
  Edukimi
  Arsim i lartë Jurist, sistem batchelor
  Kërkesa të vecanta
  Person me integritet të lartë profesional e moral.
  Të mos jet i dënuar më parë me vendim gjykate.
  Të jetë i komunikushëm dhe të punojë në ekip.
  Gjuhët e huaja
  Për këtë vend pune nuk kërkohet domosdoshmërishtë njohja e një gjuhe të huaj.
  Dokumentet
  Aplikimet janë të vlefshme kur përmbajnë dokumentet e kërkuar nga punëdhënësi dhe që janë
  dërguar nëpërmjet postës elektronike në adresën zyrtare (info@ekb.gov.al) ose me anë të postës
  zyrtare (me protokoll).
  Aplikimi përmban:
  1. Kërkesë për aplikim
  2. Curriculum vitae, sipas formatit tip (shkarko formularin Ploteso Curriculum Vitae).
 • 3. Kartë identiteti, Diplome e arsimit të lartë e noterizuar, dëshmi penaliteti, raport mjeko-
  ligjor
  4. Dëshmi kualifikuese
  Aplikimi i pa plotësuar sipas kërkesave nuk do të merret në konsideratë.
  Mënyra e vlerësimit
  Drejtori i Përgjithshëm i paraqet Këshillit Drejtues për shqyrtim dhe miratim kandidaturat që
  kanë aplikuar me dokumentacionin përkatës.
  Këshilli Drejtues përzgjedh mes alternativave kandidaturën më të mirë. Këshilli Drejtues mund
  të kërkojë të intervistojë kandidaturat.
  Me Vendim të Këshillit Drejtues, Drejtori i Përgjithshëm emëron në detyrë kandidaturën e
  përzgjedhur, me kontratë pune me afat të caktuar 3 (tre) mujor (kohë prove).
572 Total Views 2 Views Today