Organigrama

 • Organizimi

  Enti Kombëtar i Banesave është organizuar në Drejtori të Përgjithshme, Drejtori dhe Degë Rajonale, të varura nga Drejtoria e Përgjithshme.Këshilli Drejtues është organi drejtues dhe vendimarrës, i përbërë nga 7 anëtarë, i cili merr vendime me shumicë votash për problemet me të rëndësishme të EKB-së.Drejtori i Pergjithshëm është autoriteti më i lartë ekzekutiv i Entit Kombëtar të Banesave, misioni i të cilit është realizimi i lidhjes dhe bashkëveprimit midis Këshillit Drejtues dhe administratës së EKB-së, drejtimi i veprimtarisë së institucionit midis dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues.
  Struktura organizative e Drejtorisë së Përgjithshme është:

  Drejtori i Përgjithshëm 
  Zv.Drejtori i Përgjithshëm 

  DREJTORIA E PËRGJITHSHME(36 punonjës)

  Drejtoria Juridike (6 punonjës)

   • Drejtori

   

   • Specialisti i prokurimeve

   

   • Specialisti i kontratave

   

   • Specialisti i kontratave

   

   • Specialist për ndjekjen e çështjeve gjyqësore

   

   • Specialist për legjislacionin dhe sekretari i keshillit drejtues

  Drejtoria Teknike  (6 punonjës)

   • Drejtori

   

   • Specialist i çmimeve e kostos

   

   • Specialist i çmimeve e kostos

   

   • Specialist projektues

   

   • Specialist projektues

   

   • Specialist mbikëqyrës dhe kolaudim

  Drejtoria Ekonomike (5 punonjës)

   • Drejtori

   

   • Specialist i kontabilitetit

   

   • Specialist  finance

   

   • Specialist për privatizimet

   

   • Specialist për privatizimet

  Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse  (14 punonjës)

   • Drejtori

   

   • Specialist i burimeve njerëzore

   

   • Specialist i IT

   

   • Asistent i Drejtorit të Përgjithshëm

   

   • Protokolli dhe arkiva

   

   • Magazinier

   

   • Punonjës pastrimi

   

   • Drejtues automjeti (2 drejtues)

   

   • Punonjës shërbimi (4 roje)

   Sektori i Auditit të Brendshëm  (3 punonjës)

   • Përgjegjësi i sektorit

   

   • Specialist  auditimi

   

   • Specialist auditimi

   DREJTORITE RAJONALE (3 punonjës)

   • Tiranë               “

   

   • Durrës              “

   

   • Korçë                “

   

   • Elbasan             “

   

   • Shkodër            “

   

   • Vlorë                 “

   

   • Fier                   “

   

   • Gjirokastër      “

   

   • Dibër                “

   

   • Berat                “

   Degët Rajonale (2 punonjës)

   • Lezhë                “

   

   • Kukës               “

   

 • Organigrama

4158 Total Views 2 Views Today