Organigrama

 • Organizimi

  Enti Kombëtar i Banesave është organizuar në Drejtori të Përgjithshme, Drejtori dhe Degë Rajonale, të varura nga Drejtoria e Përgjithshme.Këshilli Drejtues është organi drejtues dhe vendimarrës, i përbërë nga 7 anëtarë, i cili merr vendime me shumicë votash për problemet me të rëndësishme të EKB-së.Drejtori i Pergjithshëm është autoriteti më i lartë ekzekutiv i Entit Kombëtar të Banesave, misioni i të cilit është realizimi i lidhjes dhe bashkëveprimit midis Këshillit Drejtues dhe administratës së EKB-së, drejtimi i veprimtarisë së institucionit midis dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues.
  Struktura organizative e Drejtorisë së Përgjithshme është:

  Drejtori i Përgjithshëm
  Zv.Drejtori i Përgjithshëm

  DREJTORIA E PËRGJITHSHME(36 punonjës)

  -Drejtoria Juridike (6 punonjës)

  -Drejtori

  -Specialisti i prokurimeve

  -Specialisti i kontratave

  -Specialisti i kontratave

  -Specialist për ndjekjen e çështjeve gjyqësore

  -Specialist për legjislacionin dhe sekretari i keshillit drejtues

  Drejtoria Teknike  (6 punonjës)

  -Drejtori

  -Specialist i çmimeve e kostos

  -Specialist i çmimeve e kostos

  -Specialist projektues

  -Specialist projektues

  -Specialist mbikëqyrës dhe kolaudim

  Drejtoria Ekonomike (5 punonjës)

  -Drejtori

  -Specialist i kontabilitetit

  -Specialist  finance

  -Specialist për privatizimet

  -Specialist për privatizimet

  Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse  (14 punonjës)

  -Drejtori

  -Specialist i burimeve njerëzore

  -Specialist i IT

  -Asistent i Drejtorit të Përgjithshëm

  -Protokolli dhe arkiva

  -Magazinier

  -Punonjës pastrimi

  -Drejtues automjeti (2 drejtues)

  -Punonjës shërbimi (4 roje)

  Sektori i Auditit të Brendshëm  (3 punonjës)

  -Përgjegjësi i sektorit

  -Specialist  auditimi

  -Specialist auditimi

  DREJTORITE RAJONALE (3 punonjës)

  Tiranë               “

  Durrës              “

  Korçë                “

  Elbasan             “

  Shkodër            “

  Vlorë                 “

  Fier                   “

  Gjirokastër      “

  Dibër                “

  Berat                “

  Lezhë                “

  Kukës               “

 • Organigrama

5018 Total Views 8 Views Today