Për të përndjekurit politikë

Për të përndjekurit politikë


Zbatimi i VKM nr. 1253, date 02.07.2008, për evidentimin e përfitimit të ish të dënuarve politikë nga EKB.

Enti Kombëtar i Banesave në zbatim të VKM nr. 1253, datë 02.07.2008 “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të vlerësimit për dëmshpërblimin e përfituar nga ish të dënuarit politikë të regjimit komunist”, kryen verifikimet sipas të dhënave që disponon në lidhje me përfitimin falas në pasuri të paluajtshme nga ish-të dënuarit politikë me ligjet e mëparshme.
Mbas verifikimeve përkatëse  EKB, dërgon konfirmimin për masën e përfitimit ose jo për të gjithë ish të përndjekurit politikë, pranë Ministrisë së Drejtësisë, i cili pas konfimimeve zyrtare bën përllogaritjen e masës së dëmshpërblimit për secilin qytetar me statusin e të përndjekurit politik.

3942 Total Views 4 Views Today