Ofertë me 20% ulje të çmimit të shitjes për njësitë e shërbimit në Kavajë, Kontaktoni: Dr. Rajonale EKB Durres, Adresa: Rr. “K. Kostanxhi”, Lagja 12, Nr: 0674625001

19.04.2016

EKB kërkon të shesë ose të japë me qira 3 njësi shërbimi, të ndodhura në katin përdhe, të një godine banimi me 8 kate me 35 apartamente në zonën e ish-Rezervave të Shtetit, në afërsi të spitalit. Pozicioni i favorshëm në raport me rrugën dhe vendndodhja në një zonë urbanistike në zhvillim e sipër, janë dy arsyet që i bëjnë këto njësi shërbimi mjaft interesante, duke mundësuar zhvillimin e<span id=”yiv2060040981yui_3_16_0_1_1441267789762_11753″ class=”yiv2060040981″>&nbsp;</span>çdo lloj aktiviteti.

Njësi Shërbimi

Siperfaqet

<strong>Lokali Sip.shfrytezimi në m2</strong>
<strong>Njesia 2&nbsp;&nbsp; 71,55 m<sup>2</sup></strong>
<strong>Njesia 3&nbsp;&nbsp; 41,47 m<sup>2</sup></strong>
<strong>Njesia 4&nbsp;&nbsp; 77,44 m<sup>2</sup></strong>

Totali i sip.te lokaleve ne k.perdhe 343,77 m2

Autoriteti shitës

<strong>Enti Kombëtar i Banesave, “Rruga Sulejman Delvina, pranë hotel Diplomat, Tiranë, Tel; 042 230 996, 042 227 796, Tel fax, 042 234 978</strong>

<strong>(adresa, nr. tel)</strong>
<strong>2. Data e zhvillimit të ankandit: 14 Shtator 2015</strong>

<strong>3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit “Ankand i Hapur”</strong>

<strong>4. Objekti i Shitjes: “3 lokale (ambiente shërbimi përkatësisht me sipërfaqe: nr.2 71.55 m², nr.3 41.47 m², nr.4 77.44 m²) në katin përdhe të banesës tip 83/5 të ndërtuar me fondet e EKB-së në qytetin e Kavajës”.</strong>

Përshkrim i objektit

<strong>Ne qytetin e Kavajës është ndërtuar me fondet e EKB-së një banesë Tip 83/5, 8 kate me 35 apartamente dhe një kat lokale shërbimi në katin përdhe.</strong>
Objekti është ndërtuar në zonën e Ish Rezervave të Shtetit, Kavajë, në një zonë e cila është e formuluar me ndërtime të reja , në një pozicion shumë te favorshëm në raport me rrugën.
Ekzistenca e Lokaleve në katin përdhe ka përcaktuar vijën e ndërtimit dhe e ka bërë më urbane dhe me njerëzore pjesën e rrugës duke i dhënë kësaj një dimension tregëtar që është mjaft i nevojshëm për zonën.

Dokumentet standarde

-Formulari i njoftimit;
-Kërkesa për pjesëmarrje;
-Formulari i ofertës;
-Ftesa për oferte;
-Formulari i njoftimit te fituesit;
-Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
-Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.
10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

Arkitektura

Banesë tip 83/5, 8 kate është e thjeshtë, një arkitekture banimi me nje fasadë me suva dhe bojë plastike. Banesa është e paisur me ashensor.
Kati përdhe është një kat me3 njësi shërbimi, për të cilin, punimet e rifinitures si shtresa, suvatime e bojatisje, dyer e dritare janë kryer me cilesi.
Dyshemeja e katit përdhe është e hidroizoluar me dy shtresa guajn dhe e shtruar me pllaka qeramike cilesi e pare.
Eshte realizuar rrjeti rrufeprites, togezimi eshte bere me hekur L50*50*5mm
Për katin përdhe lokal sherbimi jane realizuar hyrjet e daljet me rampa te veçanta .
Shkallët janë veshur me pllaka mermeri.

2290 Total Views 2 Views Today