“Specialisti i Financës” në Degën Rajonale EKB Lezhë

Lloji i kontratës: Kontratë pune me afat të pacaktuar


Titulli i pozicionit: Specialist Finance


Drejtoria/Dega: Dega Rajonale EKB Lezhë


Vendndodhja: Qyteti Lezhë


Periudha e njoftimit: 15 ditë (22.08.2017-06.09.2017)


Principet e Entit Kombëtar të Baneasve

 Integritet, Profesionalizëm, Përgjegjshmëri, Respekt për Diversitetet

Informacion i përgjithshëm

Enti Kombëtar i Banesave është institucion me vetëfinancim, në varësi të Ministrisë së Zhvillimit Urban, i pajisur me personalitet juridik, i krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.198, datë 04.05.1993, “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave”.

Përgjegjësitë e vendit të punës

Specialisti Financier pranë Degës Rajonale ka një varësi direkte dhe raporton te Drejtori i Degës Rajonale.

Specialisti Financier ka këto përgjegjësi:

 1. Specialisti i financës përgjigjet për mbajtjen e kontabilitetit, sipas ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, dhe Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit.
 2. Sipas afateve të përcaktuara kryen përgatitjen e bilanceve financiare periodike dhe vjetore, sipas kërkesave të ligjit mbi kontabilitetin, për aktivitetin e vitit ushtrimor të degës rajonale.
 3. Organizon, kontrollon dhe ndjek llogaritë analitike të debitorëve, për arkëtimet e detyrimeve që kanë të tretët ndaj degës rajonale, si dhe të likuidimeve ndaj të tretëve për shërbimet e kryera prej tyre.
 4. Ndjek me specialistin e shitjes ditarin e shitjeve sipas kontratave të lidhura, duke rakorduar pagesat e kryera në bankë, sipas planit të pagesave të klientëve. Ky ditar duhet të jetë i analizuar në kartela të veçanta për çdo objekt ose banesë të shitur, ku kalkulohet kostoja për pjesën e arkëtuar dhe të ardhurat nga shitja.
 5. Ndjek së bashku me specialistin e statistikës dhe kredive kreditorët e parregullt dhe kontaktimin e tyre në bazë të manualit “Politikat dhe procedurat e menaxhimit te debitorëve”.
 6. Përgjigjet për administrimin e pasurisë së degës rajonale dhe përgatit së bashku me drejtorin dhe specialistin e shitjes së degës rajonale analizën e treguesve ekonomikë dhe financiarë.
 7. Në fund të çdo muaji për këstet dhë arkëtimet e tjera nga shitja me pagesë të menjëherëshme, harton pasqyrën përmbledhëse të arkëtimeve dhe kryen xhirimine të ardhurave nga shitja në favor të Drejtorise së Përgjithshme të EKB-së.
 8. Brenda dates 10 (dhjetw) të muajit pasardhës raporton të gjithë treguesit ekonomikë dhe financiarë që kërkohen nga Drejtoria e Përgjithshme, evidencat e meposhtëme

evidencën për realizimin e të ardhurave,

evidencën për realizimin e shpenzimeve,

evidencën mbi numrin e punonjësve dhe fondin e pagave,

evidencën e shitjes së apartamenteve sipas burimeve të financimit,

evidencën e kthimit të kredisë sipas fondeve të financimit,

evidencën e kthimit të kredisë për klientët debitorë sipas fondeve të financimit,

evidencën e realizimit të arkëtimeve nga shitja, mujore dhe progresive,

evidencën e databazës së klientëve dhe debitorëve.

 1. Merr pjesë në grupe të ndryshëm pune që ngrihen nga Drejtori i Përgjithshëm
 2. Në funksion të kryerjes së veprimtarisë së degës angazhohet nga drejtori i kësaj dege dhe drejtori i Drejtorisë Ekonomike edhe me detyra të tjera specifike.
 3. Kryen çdo detyrë tjetër që i ngarkon Drejtori i Përgjithshëm i EKB-së.

Edukimi

Arsim i lartë “Ekonomik”,

Eksperienca në punë

Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 5 (pesë) vite, ne profilin Financier

Gjuhët e huaja

Për këtë vend pune nuk kërkohet domosdoshmërisht njohja e një gjuhe të huaj.

Dokumentet

Aplikimet janë të vlefshme kur përmbajnë dokumentet e kërkuara nga punëdhënësi dhe që janë dërguar nëpërmjet postës elektronike në adresën zyrtare (info@ekb.gov.al) ose me anë të postës zyrtare (me protokoll).

Aplikimi përmban:

 1. Kërkesë për aplikim.
 2. Curriculum Vitae, sipas formatit tip (shkarko formularin download2 Ploteso Curriculum Vitae).
 3. Diplomë e arsimit të lartë( fotokopje e noterizuar)
 4. Listë notash (fotokopje e noterizuar)
 5. Librezë pune ose libreze e sigurimeve shoqerore
 6. Kartë identiteti,
 7. Çertifikatë famljare
 8. Dëshmi penaliteti,
 9. Raport mjeko-ligjor.
 10. Dëshmi kualifikuese.
 11. Dy referenca nga punëdhësit e mëparshëm.

Mënyra e vlerësimit

Drejtori i Përgjithshëm ngre një komision të përbërë nga tre anëtarë, Drejtori i Shërbimeve Mbështetëse të Institucionit, Drejtori i Degës ku lind vendi vakant, dhe anëtari i tretë caktohet rast pas rasti, një Drejtor Drejtorie në Drejtorinë e Përgjithshme, sipas profilit arsimor të kërkuar.

Komisioni shqyrton aplikimet sipas kritereve të përcaktuara më parë dhe përzgjedh jo më shumë se tre kandidatura që vlerësohen më të përshtatshme.

Drejtori i Përgjithshëm me metodën e intervistimit përzgjedh mes alternativave kandidaturën më të mirë.

Kandidatura e përzgjedhur  emërohet me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm me kontratë pune me afat të caktuar 3 mujor (kohë prove).

 

 

444 Total Views 2 Views Today