Tarifat e pagesës nga qytetarët ose bizneset private

VENDIM NR.18, nr.prot.2946/1, datë 03.11.2015

“Për miratimin e tarifave të shërbimeve të qytetarëve dhe bizneseve private

Nr Kategoritë e tarifave Vlefta
1 Tarifa për marrje vërtetimesh të ndryshme 300 (treqind) lekë
2 Tarifa për çdo kopje të njehsuar të dokumentacionit të dosjes së kredisë 50 (pesëdhjetë) lekë për fletë
3 Tarifa për marrjen e treguesve të llogaritjes së kostos së ndërtimit 5000 (pesëmijë) lekë

 

Me Vendimin nr.18, date 03.11.2015 të Këshillit Drejtues të Entit Kombëtar të Banesave janë miratuar tarifat që duhet të paguhen për kategoritë e shërbimeve që kryhen nga Drejtoria e Përgjithshme, Drejtoritë dhe Degën Rajonale ndaj qytetarëve dhe subjekteve shtetërore e private.

 

2926 Total Views 2 Views Today