Dega Rajonale EKB Dibër

 • Dr. Degës
  fidanetafa@yahoo.com


  Adresa:
  Bulevardi “Elez Isufi”, Godina e Qarkut Dibër,  kati V .


  Email:
  sefer.manreka@ekb.gov.al
  info@ekb.gov.al


  Struktura:

  Dega Rajonale Dibër (1+1)

   

   

   

   

    • Drejtori

   

   

   

   

   

   

   

    • Specialisti i Financës

   

   

  Untitled

 • Misioni:

  Dega rajonale ka si qëllim mbarëvajtjen e veprimtarisë së EKB-së në rajonin ku ajo ka shtrirje gjeografike, në lidhje me investimet, shitjet, marrëdhëniet financiare, administrative, marrëdhëniet me klientët,  marrëdhëniet me njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe të institucioneve të tjera vendore.

  Funksionet:

   

    1. Ndjek dhe zbaton programin ekonomik dhe financiar, të miratuar nga Këshilli Drejtues i EKB-së.

   

    1. Përgatit analiza mbi veprimtarinë ekonomike dhe financiare, periodike dhe vjetore mbi bazën e treguesve të bilanceve dhe pasqyrave financiare.

   

    1. Bashkëpunon me organet e vetëqeverisjes vendore për sigurimin e shesheve të ndërtimit si dhe dokumentacionin përkatës, për të mundësuar investime banesash me fondet e EKB-së.
    1. Informon në vazhdimësi mbi ecurinë e investimeve në objektet që ndërtohen me financime nga EKB.

   

    1. Përditëson çdo vit të dhënat mbi treguesit e tregut të lirë të banesave të zonave urbane në territorin që ato mbulojnë, për llogaritjen e kostos vjetore të ndërtimit.

   

    1. Ndjek të gjithë procedurën e marrjes në dorëzim, të regjistrimit në ZVRPP si dhe lidhjen e kontratave me blerësit, për banesat e reja të ndërtuara nga EKB-ja.
    1. Lidh kontrata me qytetarët që përfitojnë banesë nga objektet e kaluara në fond banese me VKM përkatëse, me qëllim privatizimin e tyre.
    1. Ndjek të gjitha proceset gjyqësore ku dega rajonale është palë në gjykim dhe harton evidencat gjyqësore përkatëse.
    1. Ndjek marrëdhëniet me klientët, bën klasifikimin e debitorëve dhe ndjek arkëtimet e debitorëve sipas “Manualit të menaxhimit të debitorëve”.

   

    1. Në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore ndjek procedurën për hartimin e listave të qytetarëve, që do të përfitojnë strehim në banesat me kosto të ulët të ndërtuara nga EKB-ja.

   

     1. Ndjek ankesat e qytetarëve dhe korrespondencat shkresore.

   

   

8173 Total Views 2 Views Today