Dega Rajonale EKB Kukës

 • Dr. Degës
  Nazmie Mustafa
  Mob: +355 676047933


  Adresa:

  Sheshi “Skënderbej”, Godina e Bashkisë, kati II.


  Email:
  nazmie.mustafa@ekb.gov.al
  info@ekb.gov.al


  Struktura:

  Dega Rajonale Kukës(1+1)

   

   • Drejtori

   

    • Specialisti i Financës

   

   

   

 • Misioni:

  Dega rajonale ka si qëllim mbarëvajtjen e veprimtarisë së EKB-së në rajonin ku ajo ka shtrirje gjeografike, në lidhje me investimet, shitjet, marrëdhëniet financiare, administrative, marrëdhëniet me klientët,  marrëdhëniet me njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe të institucioneve të tjera vendore.

   

  Funksionet:

   

  1. Ndjek dhe zbaton programin ekonomik dhe financiar, të miratuar nga Këshilli Drejtues i EKB-së.

   

  1. Përgatit analiza mbi veprimtarinë ekonomike dhe financiare, periodike dhe vjetore mbi bazën e treguesve të bilanceve dhe pasqyrave financiare.

   

  1. Bashkëpunon me organet e vetëqeverisjes vendore për sigurimin e shesheve të ndërtimit si dhe dokumentacionin përkatës, për të mundësuar investime banesash me fondet e EKB-së.

   

  1. Informon në vazhdimësi mbi ecurinë e investimeve në objektet që ndërtohen me financime nga EKB.

   

  1. Përditëson çdo vit të dhënat mbi treguesit e tregut të lirë të banesave të zonave urbane në territorin që ato mbulojnë, për llogaritjen e kostos vjetore të ndërtimit.

   

  1. Ndjek të gjithë procedurën e marrjes në dorëzim, të regjistrimit në ZVRPP si dhe lidhjen e kontratave me blerësit, për banesat e reja të ndërtuara nga EKB-ja.

   

  1. Lidh kontrata me qytetarët që përfitojnë banesë nga objektet e kaluara në fond banese me VKM përkatëse, me qëllim privatizimin e tyre.

   

  1. Ndjek të gjitha proceset gjyqësore ku dega rajonale është palë në gjykim dhe harton evidencat gjyqësore përkatëse.

   

  1. Ndjek marrëdhëniet me klientët, bën klasifikimin e debitorëve dhe ndjek arkëtimet e debitorëve sipas “Manualit të menaxhimit të debitorëve”.

   

  1. Në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore ndjek procedurën për hartimin e listave të qytetarëve, që do të përfitojnë strehim në banesat me kosto të ulët të ndërtuara nga EKB-ja.

   

  1. Ndjek ankesat e qytetarëve dhe korrespondencat shkresore.
8782 Total Views 2 Views Today