Dega Rajonale EKB Lezhë

 • Dr. Degës
  Ilirjan Jaku
  Mob: +355 692419378
  Tel: 022 243 457


  Adresa:
  Rruga “Luigj Gurakuqi”, Ish ndërtesa e Raifaizen, kati III


  Email:
  ilirjanjaku@gmail.com
  info@ekb.gov.al


  Struktura:

  Dega Rajonale Lezhë (1+2)

   

   

   • Drejtori

   

   • Specialisti i Financës

   

   

   

   

   • Specialist Jurist

   

  org lezhe

 • Misioni:

  Dega rajonale ka si qëllim mbarëvajtjen e veprimtarisë së EKB-së në rajonin ku ajo ka shtrirje gjeografike, në lidhje me investimet, shitjet, marrëdhëniet financiare, administrative, marrëdhëniet me klientët,  marrëdhëniet me njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe të institucioneve të tjera vendore.

  Funksionet:

  1. Ndjek dhe zbaton programin ekonomik dhe financiar, të miratuar nga Këshilli Drejtues i EKB-së.
  1. Përgatit analiza mbi veprimtarinë ekonomike dhe financiare, periodike dhe vjetore mbi bazën e treguesve të bilanceve dhe pasqyrave financiare.
  1. Bashkëpunon me organet e vetëqeverisjes vendore për sigurimin e shesheve të ndërtimit si dhe dokumentacionin përkatës, për të mundësuar investime banesash me fondet e EKB-së.
  1. Informon në vazhdimësi mbi ecurinë e investimeve në objektet që ndërtohen me financime nga EKB.
  1. Përditëson çdo vit të dhënat mbi treguesit e tregut të lirë të banesave të zonave urbane në territorin që ato mbulojnë, për llogaritjen e kostos vjetore të ndërtimit.
  1. Ndjek të gjithë procedurën e marrjes në dorëzim, të regjistrimit në ZVRPP si dhe lidhjen e kontratave me blerësit, për banesat e reja të ndërtuara nga EKB-ja.
  1. Lidh kontrata me qytetarët që përfitojnë banesë nga objektet e kaluara në fond banese me VKM përkatëse, me qëllim privatizimin e tyre.
  1. Ndjek të gjitha proceset gjyqësore ku dega rajonale është palë në gjykim dhe harton evidencat gjyqësore përkatëse.
  1. Ndjek marrëdhëniet me klientët, bën klasifikimin e debitorëve dhe ndjek arkëtimet e debitorëve sipas “Manualit të menaxhimit të debitorëve”.
  1. Në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore ndjek procedurën për hartimin e listave të qytetarëve, që do të përfitojnë strehim në banesat me kosto të ulët të ndërtuara nga EKB-ja.
   1. Ndjek ankesat e qytetarëve dhe korrespondencat shkresore.

   

   

9532 Total Views 4 Views Today