Dega Rajonale EKB Tiranë


 • Dr. Degës

  Rubina Ymeraj

  Tel: +


  Adresa:
  Rruga e Kavajes, ndertesa nr. 80, hyrja 1, kati i 5, Tirane (ish shtepia botuese Naim Frasheri).


  Email:
  rubina.ymeraj@ekb.gov.al
  info@ekb.gov.al


  Struktura:

  Dega Rajonale Tiranë (1+5)

  • Drejtor
  • Specialist i financës (1)
  • Specialist i shitjes dhe kredive (3)
 • Misioni:

  Dega rajonale e EKB-së drejtohet nga drejtori i degës, i cili emërohet nga Këshilli Drejtues, me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm dhe raporton drejtpërdrejt te Drejtori i Përgjithshëm.

  Drejtori i degës organizon, drejton dhe kontrollon të gjithë veprimtarinë e degës rajonale, mban lidhje me Drejtorinë e Përgjithshme, përgjigjet dhe jep llogari përpara Drejtorit të Përgjithshëm.

  Funksionet:

   

   

   1. Drejtori i degës rajonale përgjigjet për plotësimin e programit ekonomik dhe financiar të vitit kalendarik, përgatit analiza ekonomike dhe financiare periodike dhe raporton për masat e marra për plotësimin e treguesve kryesorë në drejtoritë përkatëse dhe te Drejtori i Përgjithshëm.

   

   1. Është përgjegjës për menaxhimin e portofolit të riskut dhe arritjen e objektivave mujorë e vjetorë. Kryen identifikimin dhe vlerësimin e risqeve që vënë në rrezik arritjen e objektivave nga punonjësit e degës rajonale.

   

   1. Menaxhon punën për ndjekjen dhe arkëtimin e debitorëve të identifikuar sipas udhëzimit mbi debitorët. Përgatit informacione për Drejtorin e Përgjithshëm mbi gjendjen dhe likuidimin e debitorëve si dhe propozon masa për përmirësimin e punës në të ardhmen.

   

   1. Bashkëpunon me njësitë e vetëqeverisjes vendore për sigurimin e shesheve për ndërtim banesash me kosto të ulët nga EKB-ja.

   

   1. Ndjek të gjitha procedurat e marrjes në dorëzim, të regjistrimit në ZVRPP si dhe lidhjen e kontratave me blerësit, për banesat e reja të ndërtuara nga EKB-ja.

   

   1. Gëzon të drejtën e lidhjes së kontratave me qytetarët që përfitojnë banesë nga programet e strehimit që zbaton EKB-ja apo nëpërmjet procesit të privatizimeve me VKM.

   

   1. Ndjek kërkesë/ankesat e qytetarëve dhe korrespondencat shkresore.

   

13154 Total Views 4 Views Today