Dega Rajonale EKB Vlorë


 • Dr. Degës

  Z. Engjëll Memaj  Adresa:

  Rr. “Sulejman Delvina”, Lagja H.Cakerri, Godina “Prefekturë”, kati I


  Email:
  engjell.memaj@ekb.gov.al
  info@ekb.gov.al


  Struktura:

  Dega Rajonale Vlorë (1+2)

  • Drejtor
  • Specialist i financës (1)
  • Specialist i shitjes dhe kredive (1)
 • Misioni:
  Dega rajonale ka si qëllim mbarëvajtjen e veprimtarisë së EKB-së në rajonin ku ajo ka shtrirje gjeografike, në lidhje me investimet, shitjet, marrëdhëniet financiare, administrative, marrëdhëniet me klientët, marrëdhëniet me njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe të institucioneve të tjera vendore.

  Funksionet:

  1. Ndjek dhe zbaton programin ekonomik dhe financiar, të miratuar nga Këshilli Drejtues i EKB-së.

  2. Përgatit analiza mbi veprimtarinë ekonomike dhe financiare, periodike dhe vjetore mbi bazën e treguesve të bilanceve dhe pasqyrave financiare.

  3. Bashkëpunon me organet e vetëqeverisjes vendore për sigurimin e shesheve të ndërtimit si dhe dokumentacionin përkatës, për të mundësuar investime banesash me fondet e EKB-së.

  4. Informon në vazhdimësi mbi ecurinë e investimeve në objektet që ndërtohen me financime nga EKB.

  5. Përditëson çdo vit të dhënat mbi treguesit e tregut të lirë të banesave të zonave urbane në territorin që ato mbulojnë, për llogaritjen e kostos vjetore të ndërtimit.

  6. Ndjek të gjithë procedurën e marrjes në dorëzim, të regjistrimit në ZVRPP si dhe lidhjen e kontratave me blerësit, për banesat e reja të ndërtuara nga EKB-ja.

  7. Lidh kontrata me qytetarët që përfitojnë banesë nga objektet e kaluara në fond banese me VKM përkatëse, me qëllim privatizimin e tyre.

  8. Ndjek të gjitha proceset gjyqësore ku dega rajonale është palë në gjykim dhe harton evidencat gjyqësore përkatëse.

  9. Ndjek marrëdhëniet me klientët, bën klasifikimin e debitorëve dhe ndjek arkëtimet e debitorëve sipas “Manualit të menaxhimit të debitorëve”.

  10. Në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore ndjek procedurën për hartimin e listave të qytetarëve, që do të përfitojnë strehim në banesat me kosto të ulët të ndërtuara nga EKB-ja.

  11. Ndjek ankesat e qytetarëve dhe korrespondencat shkresore.

19561 Total Views 2 Views Today