Drejtoria Shërbimeve Mbështetëse

05.02.2018

Znj.Sisilia Ujka

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Email: sisilia.ujka@ekb.gov.al

Misioni:

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse koordinon veprimtarinë e drejtorive/sektorëve në Drehtorinë e Përgjithshme dhe degëve rajonale me qëllim sigurimin dhe mbështetejen nëpërmjet logjistikës dhe burimeve njerëzore në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Funksionet:

 1. Ndjek dhe zbaton dispozitat ligjore për miratimin e strukturës organike dhe numrin e punonjësve, ndjek zbatimin e procedurave për plotësimin e vendeve vakante të punës.
 2. Mban dhe ndjek dinamikën e pasurimit të dosjeve të personelit, duke bërë në to ndryshimet përkatëse.
 3. Ndjek zbatimin e procedurave ligjore të miratuara të pranimit dhe largimit në punë të punonjësve.
 4. Ndjek në vazhdimësi problemet e burimeve njerëzore dhe zhvillimit të tyre nëpërmjet kualifikimeve e trajnimeve të ndryshme dhe realizon procesin e kryerjes çdo vit të vlerësimeve përkatëse për çdo specialist.
 5. Koordinon veprimet për krijimin e kushteve të punës së punonjësve të institucionit dhe parashikon nevojat logjistike për funksionimin normal të veprimtarisë si dhe parashikon nevojat në programin ekonomik të vitit pasardhës.

Struktura

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse (1+11)

 • Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse
 • Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Punonjës i protokoll-arkivit
 • Specialist IT (webdesign)
 • Specialist i koordinimit, komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun
 • Specialist i marketingut, promocionit dhe informimit
 • Magazinieri
 • Punonjës teknik mirëmbajtës dhe drejtues automjeti
 • Drejtues automjeti (2)
 • Punonjës pastrimi
 • Punonjës shërbimi
5240 Total Views 2 Views Today