Drejtoria Teknike

Dr. Drejtorisë Teknike

Znj.Zhanina Proda

E diplomuar për Arkitekturë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit. Znj.Proda zotëron licencën e Arkitektit dhe ka një eksperiencë prej 15 vitesh në sektorin e inxhinierisë dhe infrastrukturës, në institucione të ndryshme shtetërore dhe kompani private. Znj. Proda është emëruar Drejtor i Drejtorisë Teknike në Drejtorinë e Përgjithshme të Entit Kombëtar të Banesave në vitin 2019.

Misioni

Drejtoria Teknike trajton probleme të sferës teknike të ndërtimit, është përgjegjëse për sigurimin e projekteve sipas normativave shtetërore dhe sigurimin e shesheve të ndërtimit në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Funksioni

 •  Përshtatjen e projekteve tip në bazë të studimeve gjeologjike dhe për arsye të tjera funksionale dhe arkitektonike.
 • Ndjek zbatimin e kontratave të sipërmarrjes.
 • Mbikëqyr procesin e kolaudimit të objekteve të përfunduara në vlerë, afat dhe cilësi dhe marrjen në dorëzim të tyre në mbështetje të Udhëzimit nr. 3 të Këshillit të Ministrave, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar.
 • Analizon dhe llogarit koston e ndërtimit për tipologji të ndryshme banesash, studion tregun e banesave dhe propozon metodologjinë për llogaritjen e çmimit mesatar të shitblerjeve në treg për çdo vit.
 • Në bashkëpunim me Drejtoritë e tjera, harton studime fizibiliteti për projektet e reja.
 • Studion normat e projektimit dhe propozon standardet e projektimit të banesave që ndërtohen nga EKB-ja.
 • Ndjek në vazhdimësi procesin e ndërtimit të banesave deri në hipotekimin e plotë të tyre.Në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike kryen procedurat lidhur me zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, për trajtimin me kredi me 0% interes të qytetarëve qiramarrës në ish pronë private.

 

Struktura

Drejtoria Teknike (1+7)

 

 

  • Drejtor i Drejtorisë Teknike

 

  • Specialist i zhvillimit të projekteve dhe politikat e strehimit

 

  • Specialist projektues

 

  • Specialist për çmimet dhe koston

 

  • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore

 

  • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore

 

  • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore

 

  • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore

 

 

Kontakt

Email: zhanina.proda@ekb.gov.al

Nr.tel:069 24 53 200

8129 Total Views 2 Views Today