Drejtoria Teknike

Dr. Drejtorisë Teknike

Z.Albert Mihali

Misioni

Drejtoria Teknike trajton probleme të sferës teknike të ndërtimit, është përgjegjëse për sigurimin e projekteve sipas normativave shtetërore dhe sigurimin e shesheve të ndërtimit në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Funksioni

 

 

  •  Përshtatjen e projekteve tip në bazë të studimeve gjeologjike dhe për arsye të tjera funksionale dhe arkitektonike.

 

  • Ndjek zbatimin e kontratave të sipërmarrjes.

 

  • Mbikëqyr procesin e kolaudimit të objekteve të përfunduara në vlerë, afat dhe cilësi dhe marrjen në dorëzim të tyre në mbështetje të Udhëzimit nr. 3 të Këshillit të Ministrave, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar.

 

  • Analizon dhe llogarit koston e ndërtimit për tipologji të ndryshme banesash, studion tregun e banesave dhe propozon metodologjinë për llogaritjen e çmimit mesatar të shitblerjeve në treg për çdo vit.

 

  • Në bashkëpunim me Drejtoritë e tjera, harton studime fizibiliteti për projektet e reja.

 

  • Studion normat e projektimit dhe propozon standardet e projektimit të banesave që ndërtohen nga EKB-ja.

 

  • Ndjek në vazhdimësi procesin e ndërtimit të banesave deri në hipotekimin e plotë të tyre.Në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike kryen procedurat lidhur me zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, për trajtimin me kredi me 0% interes të qytetarëve qiramarrës në ish pronë private.

 

 

Struktura

Drejtoria Teknike (1+7)

 

 

  •  
    • Drejtor i Drejtorisë Teknike

    

    

 

 

 

 

  •  
    • Specialist i zhvillimit të projekteve dhe politikat e strehimit

    

    

 

 

 

 

  •  
    • Specialist projektues

    

    

 

 

 

 

  •  
    • Specialist për çmimet dhe koston

    

    

 

 

 

 

  •  
    • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore

    

    

 

 

 

 

  •  
    • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore

    

    

 

 

 

 

  •  
    • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore

    

    

 

 

 

 

  •  
    • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore

    

    

 

 

Kontakt

Email: albert.mihali@ekb.gov.al

Nr.tel:069 69 89 889

10803 Total Views 16 Views Today