Drejtoria Teknike

Znj.Zhanina Proda

Drejtoria Teknike

Email: zhanina.proda@ekb.gov.al

Nr.tel:069 24 53 200

Misioni:

Drejtoria Teknike trajton probleme të sferës teknike të ndërtimit, është përgjegjëse për sigurimin e projekteve sipas normativave shtetërore dhe sigurimin e shesheve të ndërtimit në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Funksionet:

 1. Përshtatjen e projekteve tip në bazë të studimeve gjeologjike dhe për arsye të tjera funksionale dhe arkitektonike.
 2. Ndjek zbatimin e kontratave të sipërmarrjes.
 3. Mbikëqyr procesin e kolaudimit të objekteve të përfunduara në vlerë, afat dhe cilësi dhe marrjen në dorëzim të tyre në mbështetje të Udhëzimit nr. 3 të Këshillit të Ministrave, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar.
 4. Analizon dhe llogarit koston e ndërtimit për tipologji të ndryshme banesash, studion tregun e banesave dhe propozon metodologjinë për llogaritjen e çmimit mesatar të shitblerjeve në treg për çdo vit.
 5. Në bashkëpunim me Drejtoritë e tjera, harton studime fizibiliteti për projektet e reja.
 6. Studion normat e projektimit dhe propozon standardet e projektimit të banesave që ndërtohen nga EKB-ja.
 7. Ndjek në vazhdimësi procesin e ndërtimit të banesave deri në hipotekimin e plotë të tyre.
 8. Në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike kryen procedurat lidhur me zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, për trajtimin me kredi me 0% interes të qytetarëve qiramarrës në ish pronë private.

Struktura:

Drejtoria Teknike (1+7)

 • Drejtor i Drejtorisë Teknike
 • Specialist i zhvillimit të projekteve dhe politikat e strehimit
 • Specialist projektues
 • Specialist për çmimet dhe koston
 • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore
 • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore
 • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore
 • Specialist i mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve ndërtimore
5798 Total Views 2 Views Today