Legjislacioni

Kushtetuta e Shqipërisë

Ligje

VKM

 

VKM nr.5 date 06.01.2020 Për pδrcaktimin e rregullave dhe të procedurave për përfitimin nga programi i granteve te rindertimit dhe projektet
VKM nr.6 date 06.01.2020 Pδr kushtet, kriteret dhe procedurat për zbatimin e masave të rimëkëmbjes ekonomike
VKM nr.7 date 06.01.2020 Pδr kushtet dhe procedurën për shpronësimet dhe_ose shkëmbimin e pronës, për interes publik, në funksion të procesit të rind
VKM nr.499 date 24.06.2020 Per disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin nr.359 date4.5.2020,’Per shpronsimin per 
VKM nr.904 dt 26.12.2019 Për përcaktimin e rregullave, të kategorive prioritare, masës se perfitmit nga programet rindertimit
VKM nr.300, datë 15.04.2020
VKM nr.359, datë 04.05.2020
VKM nr.301, datë 15.04.2020
Vkm nr, 22, datë 15.01.2020
Vkm nr, 823, datë 18.12.2019
VKM nr.361 datë 29.05.2019
VKM nr.362 datë 29.05.2019
VKM nr.384 datë 12.06.2019
VKM nr.453 datë 03.07.2019
VKM nr.454 datë 03.07.2019
VKM nr.459 datë 03.07.2019
VKM Nr.198, datë 4.5.1993 PËR KRIJIMIN E ENTIT KOMBËTAR TË BANESAVE i ndryshuar
VKM Nr.148, datë 13.2.2008 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR BLERJEN E BANESAVE, ME KOSTO TË ULËT, NË TREG
VKM Nr.814, datë 3.12.2004 PËR NORMAT E STREHIMIT PËR FAMILJET QË PËRFITOJNË NGA PROGRAMET SOCIALE TË STREHIMIT
VKM Nr.456, datë 16.4.2008 PËR PROCEDURAT E VLERËSIMIT DHE TË SHITJES, SI DHE KRITERET E PËRCAKTIMIT TË ÇMIMIT TË SHITJES SË TRUALLIT FAMILJEVE, QË PËRFITOJNË BANESA ME KOSTO TË ULËT
VKM Nr. 898 datë 18.11.2020. PËR RREGULLAT, KUSHTET, KRITERET E PROCEDURAT E PRIVATIZIMIT TË BANESAVE DHE TË OBJEKTEVE TË KTHYERA NË FOND BANESE TË
PAPRIVATIZUARA
VKM NR.179 datë  26.2.2020 PËR RREGULLAT, KUSHTET DHE PROCEDURAT E PRIVATIZIMIT TË
BANESAVE QË KANË QENË SUBJEKT I LIGJIT NR. 7652, DATË 23.12.1992, “PËR PRIVATIZIMIN E BANESAVE SHTETËRORE”, DHE TË LIGJIT NR. 9321, DATË 25.11.2004, “PËR PRIVATIZIMIN E BANESAVE DHE OBJEKTEVE TË KTHYERA NË BANESA, TË NDËRTUARA ME FONDET E SHOQËRIVE DHE TË NDËRMARRJEVE SHTETËRORE”
VENDIM Nr. 542, datë 29.7.2022
VKM NR. 580, datë 22.7.2020 PËR PROCEDURAT E BLERJES NGA TREGU, TË VLERËSIMIT E TË SHITJES, SI DHE KRITERET E PËRCAKTIMIT TË ÇMIMIT TË SHITJES SË TRUALLIT FAMILJEVE QË PËRFITOJNË BANESA ME KOSTO TË ULËT, NË VARËSI TË NIVELIT TË TË ARDHURAVE TË TYRE

 

UKM

Akti Normativ

Kodi i Punës

Manuale

41260 Total Views 8 Views Today