Organigrama

  • Organizimi

    Struktura e Entit Kombëtar të Banesave përbëhet nga Këshilli Drejtues, si organ drejtues dhe vendimarrës i institucionit,
    Drejtori i Përgjithshëm si autoriteti më i lartë ekzekutiv i EKB-së, Zv.Drejtori i Përgjithshëm, 5 Drejtoritë
    dhe 12 Degët Rajonale në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme.

  • Organigrama

24921 Total Views 14 Views Today