Për të përndjekurit politikë

Për të përndjekurit politikë

 


Zbatimi i VKM nr. 1253, date 02.07.2008, për evidentimin e përfitimit të ish të dënuarve politikë nga EKB.

Referuar VKM-së nr.1253 datë 02.07.2008 “Për kriteret dhe procedurat e vlerësimit për dëmshpërblimin e përfituar nga ish të dënuarit politik në regjimin komunist”, i ndryshuar, në gërmën “B”, pika 3 dhe 4 përcaktohet se Ministria e Drejtësisë i dërgon EKB-së një kopje të formularit të plotësuar nga ish i përndjekuri politik duke kërkuar verifikim nëse ka përfitimin në pasuri të paluajtshme. Pas verifikimeve përkatës EKB dërgon konfirmimin për masën e përfitimit ose jo për ish të përndjekurin politik pranë Ministrisë së Drejtësisë, i cili pas konfirmimeve zyrtare bën përllogaritjen e masës së dëmshpërblimit për secilin qytetar me statusin e të përndjekurit politik.

12717 Total Views 4 Views Today