Profili EKB

Profili EKB

 


•    Emërtimi dhe Selia.

o    ENTI KOMBËTAR I BANESAVE, shkurtimi – “EKB”
o    Selia qëndrore: “Drejtoria e Përgjithshme EKB”
o   Rruga e Kavajes, ndertesa nr. 80, hyrja 1, kati i 5, Tirane (ish shtepia botuese Naim Frasheri).
o    Faqja elektronike zyrtare: www.ekb.gov.al
o    E-mail: info@ekb.gov.al
o    Tel: 00355 42 227 – 796

•    Statusi

•    Enti Kombëtar i Banesave është institucion me vetfinancim, në varësi të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë, i pajisur me personalitet juridik, i krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 198, dt. 04.05.1993, “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave”.

•    Misioni dhe Objekti i Veprimtarisë

o   Të financojë dhe te trajtojë nevojat për strehim
o   Të jetë faktori kryesor për realizimin e programeve mbi politikat e strehimit
o    Financimi
o    Ndërtimi
o    Administrimi
o    Qiradhënia dhe shitja e banesave në kushtet e tregut të lirë dhe në mbështetje të politikave të strehimit.
o    Aktivitetet e tjera në lidhje me politikat e strehimit bëhen me marveshje të veçantë.
o    Enti mund të marrë pjesë në aktivitete të përbashkëta me njësitë e qeverisjes vendore në zbatimin e politikave të strehimit.
•    Mbështetja ligjore

• Ligji nr. 7582, dt. 13.07.1992, “Për ndërmarrjet Shtetërore”, i ndryshuar;
• VKM nr. 198, dt. 04.05.1993, “Për Krijimin e Entit Kombëtar të Banesave, i ndryshuar”.
• Ligji nr. 7961, dt. 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
• Ligji nr. 10296, dt. 08.07.2010, “Për Menaxhimin dhe Kontrollin Financiar”.
• Ligji nr. 9643, dt. 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
• VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar
• Statuti i Entit Kombëtar të Banesave.
• Politikat dhe Procedurat e Miratimit të debitorëve të EKB-së
• Manuali i Menaxhimit të Riskut të EKB-së
• Vendimet e Këshillit Drejtues të Entit Kombëtar të Banesave.
• Urdhërat, Udhëzimet dhe Rregullorja e Brëndëshme të nxjerra nga Drejtori i Përgjithshëm i EKB-së.

•    Burime e Financimit

o    Të ardhurat që i caktohen EKB-së nga Buxheti Shtetëror dhe Lokal.
o    Të ardhurat nga huat dhe kreditë e Institucioneve Financiare vendase dhe të huaja.
o    Të ardhura nga donatorët vendas dhe të huaj.
o    Të ardhura të realizuara nga investimi i fondeve të vetë EKB-së.
o    Të ardhura të realizuara nga privatizimi i banesave shtetërore.
o    Të ardhura nga shitja e banesave.
o    Të ardhura të tjera nga pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme që mund të sigurojë EKB.

•    Struktura Organizative e EKB-së, Organizimi dhe Organet Drejtuese.

o EKB është organizuar në Drejtori të Përgjithshme, në Drejtori dhe Degë Rajonale të varura nga Drejtoria e Përgjithshme.
o Organet Drejtuese
o Këshilli Drejtues
o Drejtori i Përgjithshëm
• Drejtoritë
• Degët Rajonale janë 12), të cilat janë të krijuara në bazë qarku dhe kanë zyrat përkatëse për ushtrimin e veprimtarisë së tyre dhe përfshinë disa zona që administrohen nga Bashki dhe Komuna.

•    Shtrirja e Veprimtarisë, Territori

o    EKB zhvillon veprimtari në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet:

o    Drejtorisë së Përgjithshme, Tiranë

o    Degëve Rajonale:

o    Tiranë, Shkodër, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Korçë, Kukës, Dibër, Lezhë, Berat.

27846 Total Views 2 Views Today