Prokurime

Prokurime 2015

PROKURIMET PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2015


1. Objekti i prokurimit: “ Ndërtimi i Banesës tip 83/5, 8 kate me 35 apartamente dhe 1 (një) kat njësi shërbimi në qytetin e Librazhdit” Fondi limit total: 100 409 780 (përfshihet dhe vlera e Ashensorit) lekë pa tvsh. Burimi i financimit: Fondet e EKB-së Në proces ( në fazën e shpalljes së Njoftimit për tender, i cili do të zhvillohet më datë 16.07.2015)


2. Ankand i Hapur me Objekt shitje: “ 6 lokale (ambjente shërbimi përkatësisht me sipërfaqe: Nr.1 67.34 m2, Nr.2 74.77 m2, Nr.3 47.59 m2, Nr.4 78.08 m2, Nr.5 41.66 m2 dhe Nr.6 51.55 m2) në katin përdhe të banesës tip 83/5,të ndërtuar me fondet e E.K.B-së në qytetin e Fierit ” Vlera fillestare e ankandit (VAM): 56 000 lekë/m2 (përfshihet dhe vlera e tvsh-së). Në process (zhvillohet më datë 6.07.2015). Për më shumë info kliko këtudownload


3. Ankand i Hapur me Objekt shitje: “ 3 lokale (ambjente shërbimi përkatësisht me sipërfaqe: Nr.1 120 m2, Nr.2 56 m2, Nr.3 130 m2 ), në katin përdhe të banesës me 8 kate, tip i veçantë, të ndërtuar me fondet e E.K.B-së në qytetin e Sarandës” Vlera fillestare e ankandit (VAM): 700€/m2 (përfshihet dhe vlera e tvsh-së). Në process ( zhvillohet më datë 13.07.2015) Për më shumë info kliko këtudownload


4. Objekti i prokurimit: “Shërbime projektimi për realizimin e një banese me kosto të ulët dhe efiçencë energjie në Korçë” Burimi i financimit: Fondet e EKB-së dhe PNUD. Ne proces, (ka përfunduar faza e pare e kësaj procedure, jemi në fazën e vlerësimit të “Propozimeve teknike”, të kandidatëve të shpallur fitues nga faza e parë)


5. Objekti i prokurimit: “ Ndërtimi i Banesës tip 83/5, 8 kate me 38 apartamente dhe 3 (tre) njësi shërbimi në qytetin e Lushnjes” Fondi limit total: 95 285 973 (përfshihet dhe vlera e Ashensorit) lekë pa tvsh. Burimi i financimit: Fondet e EKB-së. Në proces, ( në fazën e lidhjes së kontratës)


6. Objekti i prokurimit: “Mbikqyrja e punimeve në objektin tip 83/5, 8 kate me 35 apartamente dhe një kat njësi shërbimi në qytetin e Beratit” Fondi limit total: 1 120 134 lekë pa tvsh. Burimi i financimit: Fondet e EKB-së. Ka përfunduar me lidhjen e kontratës më datë 25.05.2015


7. Tender i Hapur me Objekt prokurimi: “Banesë tip 83/5, 8 kate me 35 apartamente dhe një kat njësi sherbimi“ në qytetin e Beratit. Fondi limit total: 98.168.308 (përfshirë dhe vlera e ashensori) lekë (pa tvsh). Burimi i financimit: Fondet e EKB-së. Ka perfunduar me lidhjen e kontratës më datë 23.03.2015


8. Ankand i Hapur me Objekt shitje: “6 lokale (ambiente shërbimi përkatësisht me sipërfaqe: nr.1 64.94 m², nr.2 71.55 m², nr.3 41.47 m², nr.4 77.44 m², nr.5 35.53 m², dhe nr.6 52.84 m²) në katin përdhe të banesës tip 83/5 të ndërtuar me fondet e EKB-së në qytetin e Kavajës”. Vlera fillestare (VAM): 46 667 lekë/m² pa tvsh (dyzetegjashtëmijë e gjashtëqindegjashtëdhjetëeshtatë/m² lekë pa tvsh). Ka perfunduar me lidhjen e kontratës më datë 10.03.2015 për tre njësi sherbimi Janë në shitje dhe 3 (tre)njesi shërbimi përkatësisht me sipërfaqe: nr.2 71.55 m², nr.3 41.47 m², nr.4 77.44 m². Për më shumë info kliko këtudownload

Prokurime 2016

PROKURIMET PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2016

 

  • Objekt prokurimi: “Banese me kosto të ulët dhe efiçiencë energjie, godina Nr.2, në Korçë”. Burimi i financimit: Fondet e EKB-së. Procedura e përfunduar me lidhjen e kontratës më datë 11.08.2016, me fitues bashkimin e operatorë ekonomik “LLAZO shpk & ALUERA shpk”.

 

  • Objekt prokurimi: “Banese me kosto të ulët dhe efiçiencë energjie, godina Nr.1, në Korçë”. Burimi i financimit: Fondet e EKB-së. Procedurë e përfunduar me lidhjen e kontratës më datë 11.08.2016, me fitues operatorin ekonomik “PIENVIS shpk”.

 

  • Objekt prokurimi: “Rrjeti inxhinierik në objektin tip 83/5, 8 kate në qytetin e Fierit”. Burimi i financimit: Fondet e EKB-së. Procedurë e përfunduar me lidhjen e kontratës më datë 24.06.2016, me fitues operatorin ekonomik “SARDO shpk”.

 

  • Objekt prokurimi: “Rrjeti inxhinierik në objektin tip 83/5, 8 kate në qytetin e Lushnjes”. Burimi i financimit: Fondet e EKB-së. Procedurë e përfunduar me lidhjen e kontratës më datë 23.09.2016, me fitues operatorin ekonomik “INA shpk”.

 

  • Objekt prokurimi: “Studim projektim dy banesa tip me 6 dhe 8 kate”. Burimi i financimit: Fondet e EKB-së. Procedurë e përfunduar me lidhjen e kontratës më datë 28.04.2016, me fitues operatorin ekonomik “SPHAERA shpk”.

 

  • Objekt prokurimi: “Mbikqyrja e baneses me kosto të ulët dhe efiçiencë energjie, godina Nr.1, në Korçë. Burimi i financimit: Fondet e EKB-së. Procedurë e përfunduar me lidhjen e kontratës më datë 09.09.2016, me fitues operatorin ekonomik “A.SH.ENGINERING shpk.

 

  • Objekt prokurimi: “Mbikqyrja e Baneses me kosto të ulët dhe efiçencë energjie godina, Nr.2, në Korçë”. Burimi i financimit: Fondet e EKB-së. Procedura e përfunduar me lidhjen e kontratës më datë 30.08.2016, me fitues operatorin ekonomik “ZENIT-06 shpk”

 

 

14824 Total Views 2 Views Today