Shiten garazhe në Maliq

Në qytetin e Maliqit është ndërtuar me fondet e EKB-së një objekt banimi dhe shërbimi (kopësht) 6 kat me nje kat parkimi nëntokë. Objekti është ndërtuar në VP të qytetit të Maliqit, 150 m në JP të kryqëzimit të rrugës automobilistike Maliq-Lozhan në krahun e djathtë të saj, gjithashtu edhe në të majtë të rrjedhjes së lumit Devoll.Hyrja për në hapësiren e parkimeve është realizuar nëpermjet pandusit 20% pjerrësi në mënyrë që hyrje-daljet në parkim të jene komode. Për të racionalizuar numrin maksimal të vendparkimeve në zgjidhjen konstruktive është ruajtur me fanatizëm hapi aksial i kollonave optimal. Kati nëntokë i parkimit është trajtur në tëresine e vet me ndriçim dhe ajrim natyral , nëpermjet puseve të ajrimit (bocca di lupo). Sipas normativave janë parashikuar dhe rampat për personat me aftësi të kufizuar të cilat të çojnë në sheshpushimin e katit përdhe ku gjendet ashensori.

Objekti: Shitja e 8 (tetë) garazheve përkatësisht me sipërfaqe: Gnr. 3=19.66 m², Gnr. 4=20.3 m², Gnr. 6=19.87 m², Gnr. 7=19.87 m², Gnr. 8=19.07 m², Gnr. 9=19.87 m², Gnr. 10=19.87 m², Gnr. 11=21.01 m², në katin -1 të “Objekt banimi dhe shërbimi (kopësht) 6kat me nje kat parkimi nëntokë e ndërtuar me fondet e EKB-së në qytetin e Maliqit”.

Data e zhvillimit të ankandit: 12.02.2024, ora 12.30.

Lloji i Procedurës standarde të ankandit “Ankand i Hapur”

Vlera fillestare e ankandit është 27.667 (njëzet e shtatë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë/m2.

Vendi i zhvillimit të ankandit: (Adresa:) Dega Rajonale e EKB Korçë, Rr.” Edit Durham”.

Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 12.02.2024 ora 12.30

9874 Total Views 2 Views Today