Tarifat e pagesës nga qytetarët ose bizneset private

VENDIM NR.18, nr.prot.2946/1, datë 03.11.2015

“Për miratimin e tarifave të shërbimeve të qytetarëve dhe bizneseve private

 

Me Vendimin nr.18, date 03.11.2015 të Këshillit Drejtues të Entit Kombëtar të Banesave janë miratuar tarifat që duhet të paguhen për kategoritë e shërbimeve që kryhen nga Drejtoria e Përgjithshme, Drejtoritë dhe Degën Rajonale ndaj qytetarëve dhe subjekteve shtetërore e private.

 

12968 Total Views 2 Views Today